Rólunk

2014.06.02. 16:47:42

Házirendünk

Mint minden intézmény, mi is írásba foglaltuk legfontosabb szabályainkat. 
Lássuk csak:

Elérhetőségeink

Általános rendelkezések

Tanulók jogai

A kollégiumi tagsági viszony keletkezésének,

megszűnésének szabályai, eljárási rendje

Az intézmény működési rendje

Épület és szobarend

A tanuló távolmaradása

Védő, óvó előírások, eljárások rendje

A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog

A munkarenddel kapcsolatos szabályok

Az intézmény létesítményeinek,

eszközeinek használatával kapcsolatos szabályok

Kártérítési felelősség

A tanulók rendszeres tájékoztatásának,

vélemény nyilvánításának formái, és rendje

A kollégisták jutalmazásának elvei

A tanuló kötelességei

Térítési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok

A kollégistákra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái,

és az alkalmazás elvei

A fegyelmi eljárás szabályai

Záró rendelkezések

Elérhetőségünk: 6500 Baja, Duna u. 33.

Telefonszámok:79/520-942

79/520-930

Mellékek:

Nevelőtanári szoba132

Kollégiumigazgató 127

Pénztár 221

Internet címünk: www.mnamk.hu/kollegium

E-mail: kollegium@mnamk.hu

A kollégiumi díj átutalási számlaszáma: 10700354-44329303-51100005

Általános rendelkezések

A kollégium életét a kollégiumi nevelőtestület és a Diáktanács irányítja és szervezi meg úgy, hogy a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket betartva a részvevők jogai érvényesülhessenek. A Házirend meghatározza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a kollégiumi munkarenddel, a kötelező illetve választható foglalkozásokkal, a kollégium helyiségei és eszközei használatával kapcsolatos helyi szabályokat.

A Házirend hatálya kiterjed a kollégium területére, minden kollégium által szervezett rendezvényre és eseményre, a kollégiumi élet valamennyi szereplőire, így a szülőkre és a kollégiumba érkező vendégekre is.

A Házirend a hatályba lépés napjától (2004. december) visszavonásig érvényes.

A jogszabályban lefektetett előírásokat a Házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére a kollégium valamennyi nevelőjére, diákjára, dolgozójára vonatkoznak a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya és kötelességük ezek betartása a kollégium területén is. Különösen érvényes rájuk a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.

A kollégiumi tag jogai és azok érvényesítésével kapcsolatos szabályok

A tanuló joga, hogy:

- Biztonságos és egészséges környezetben nevelkedjen; igénybe vegye a kollégium létesítményeit.

- Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.

- Részt vegyen a DT és a kollégium életében; választó és választható.

- Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthasson, kérdéseire választ kapjon. Emberi méltósághoz, magánszférához való jog.

- Hozzájuthasson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz.

- Személyes adatait a kollégium csak a törvényi előírásoknak megfelelően használja, tovább nem adhatja.

- A levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló leveleit a kollégium vezetőtől vagy ügyeletestől, csomagját a pénztárostól veheti át. A küldeményeket kollégium nem bontja és nem iktatja. Érkezésükről a faliújságon keresztül értesül a tanuló.

A kollégiumi tagsági viszony keletkezésének, megszűnésének szabályai, eljárási rendje

A kollégiumi tagságot évente meg kell újítani. Az igényt a csoport nevelőtanárának kell leadni a tanév végét megelőző héten.

Új igényt a kollégium vezetőjének kell jelenteni. A felvételről a törvényi előírások, valamint a DT és a nevelőtestület által elfogadott feltételek teljesülése alapján a kollégium vezetője dönt.

Feltételek:

- veszélyeztetett családban nevelkedik a tanuló a lakóhely távolságától függetlenül,

- 20 km-nél távolabb él, vagy ha a reggeli és délutáni utazás feltételei nem biztosítottak,

- nem bukik évismétlésre,

- a kollégiumi és iskolai házirendet betartja,

A fegyelmivel kizárt tanuló következő évi felvételét külön vizsgálni kell:

- magatartása (ki kell kérni az iskolai tanárok véleményét),

- tanulmányi átlag legalább 3.5.

Megszűnik a kollégiumi jogviszony, ha:

a) a tanuló befejezte tanulmányait,

b) azt a szülő kéri (szóban, levélben, telefonon),

c) más kollégium a tanulót átvette (az átvevő kollégium vezetőjének visszaigazolása alapján),

d) jogerőre emelkedik a kizáró fegyelmi határozat,

e) azt a kollégiumi térítési díj hátralék miatt az igazgató megszünteti. (Előzőleg a szülőt írásban kell felszólítani a díj megfizetésére.).

Nem szűnhet meg a jogviszony, ha nélküle a tanuló nem tudja a tankötelezettségét teljesíteni.

Az intézmény működési rendje

A kollégium tanítási időben folyamatosan üzemel. Ha az épületben tanuló van, a pedagógiai felügyeletet biztosítani kell. A tanulók hazautazhatnak hét végén és külön engedéllyel hét közben is. Az engedélyt szülői bejelentés alapján a tanuló nevelőtanára adja meg. Az ügyeletes nevelőt tájékoztatni kell kinek, mikorra adott engedélyt.

A kollégium délelőtt zárva tart, csak azok a tanulók tartózkodhatnak bent, akik betegek, és délután mennek orvoshoz. A gimnáziumból csak azok a diákok jöhetnek vissza, akiket az osztályfőnökük visszaengedett, és igazolással látta el őket. A kollégium bejárati ajtóját az 5. óra után nyitjuk ki. A folyosó végén lévő faajtókat 15 órakor nyitjuk akkor, amikor a lépcsőházi átjárókat bezárjuk. Az 5. óra után a diákok szabadon járhatnak ki-és be az épületbe az első szilenciumig. Ekkor az ajtókat ismét bezárjuk, és a harmadik szilenciumig csak a nevelőtanár által kiállított kilépővel hagyható el az épület. A harmadik szilencium után 1800 órától 2000 óráig ismét kinyitjuk a főbejáratot, a tanulók elhagyhatják az épületet tanári engedéllyel. Este 2000 után ismét zárva tartjuk a főbejáratot, ekkor csak befelé lehet jönni az épületbe. A kimenősök 2130-ig bármikor visszajöhetnek. A diákoknak a tanítási hét során 9. 10. évfolyamon heti egy, 11., 12. évfolyamon heti két alkalommal van lehetőségük 2130-ig kimenőt kérniük, mely alkalmakra előre fel kell iratkozniuk.

A hétvégi hazautazáskor az utolsó tanítási nap 1600 óráig el kell hagyni a kollégiumot azoknak, akik elutaznak. Visszaérkezés a tanítást megelőző nap 1600 órától, 2000 óráig. A tanítási nap reggelén a visszaérkezés előzetes szülői kérelemre, a nevelőtanár engedélyével lehetséges. Azok a diákok, akik nem érkeznek vissza vasárnap 2000 óráig, a szülőtől kell igazolást hoznia. A szülői kérelem szólhat a tanítás teljes idejére, vagy esetenként. Ez utóbbi esetben az ügyeletes nevelő is engedélyezheti a távolmaradást. Hétvégi benntartózkodási igényt három nappal előre jelezni kell. Hétvégi benntartózkodások esetén a tanulóra ugyan úgy vonatkoznak a Házirend szabályai, mint tanítási időben.

Épület és szobarend

A kollégium helyiségeit a diákok közvetlen hozzátartozói és engedéllyel iskolatársai látogathatják. Vendégeket az 1. emeleti társalgóban vagy a földszinten 21.00 óráig lehet fogadni.

A fiúk és a lányok egymás szobáit nem látogathatják. A 2. emeleten fiúk nem tartózkodhatnak.

A szeszes ital fogyasztása illetve kollégiumba való behozatala tilos!

A dohányzás az épületben és azon kívül a kollégium tanulóinak tilos.

A tanórák alatt tévézni, videózni és a számítógéptermet használni tilos. Reggel a takarítás megkönnyítése érdekében csak a papucsok maradhatnak a földön! Lámpákra, radiátorokra ruhát vagy bármi nemű tárgyat tenni tilos, mert tűz- és balesetveszélyes!

Étkezni a szobákban – ha az ebédlő nincs nyitva – csak tálcán lehet. Étteremből az ételt csak saját edényben lehet felvinni.

A játék-, kondi- és a számítógéptermet 21.00 óráig lehet rendeltetésszerűen használni. Ha bármilyen meghibásodás történik, jelezni kell az ügyeletes nevelőnek.

Dekorálni csak a szobában a megengedett helyen lehet (kartonlap), ez legyen ízléses.

A szobákban tartott értéktárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni, ezeket a kollégiumi trezorba kell elhelyezni.

A takarodóra való felkészülés (21.30) elrendelése után mindenki tartózkodjon a szobájában. A takarodó (22.00) után ne zavarjuk egymás pihenését.

A takarodó után (22.00) kizárólag az ügyeletes nevelő engedélyével hagyhatja el a szobát.

Rendkívüli esetet azonnal a 120-as szobába (nevelői szoba) kell jelenteni.

Mindennemű szándékos rongálás kártérítési kötelezettséget von maga után.

A tanuló távolmaradása

Ha a tanuló nem tud az előírt időben a kollégiumba megérkezni, azt a szülő jelezze az intézménynek. Ha az ok előre várható, tervezett, akkor a nevelőtanárnak, ha váratlan, az éppen ügyeletet teljesítő nevelőnek kell jelenteni. Ha a tanuló szülői bejelentés nélkül nem érkezik meg, akkor a szülőtől telefonon érdeklődni kell. A gyermek hollétét ki kell deríteni. Rendszeres távolmaradás esetére, a szülőnek írásban kell a tényt a kollégium felé jelezni.

A hét közbeni eltávozást személyesen a nevelőnek, ügyeletesnek kell jelenteni. A távol-maradást a pénztár felé nekik kell jelezniük.

Védő, óvó előírások, eljárások rendje

A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megoldásában minden nevelő aktívan közreműködik. A feladatok összehangolását, irányítását kinevezett felelős nevelő látja el. A munkarendje szerinti időben a kollégiumban, azon kívül az ügyeleti naplóban megadott telefonszámon érhető el.

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében félévente a tanulók baleseti oktatásban részesülnek. Ismertetni kell a tanulókkal a veszélyeket, a helyes magatartást, a baleset esetén teendő feladatokat és a bejelentési kötelezettségüket.

Évente kétszer tűzvédelmi oktatásban és tűzriadó próbán kell részt venni tanulóinknak. Bombariadó esetén az időjárásnak megfelelő öltözetben, a tűzriadó útirányának megfelelve haladéktalanul el kell hagynia az épületet.

A kollégium tanulóinak tilos a Sugovicában, a Dunában, vagy bármely olyan vízben úszniuk, fürödniük ahol nincs tanári, vagy úszómesteri felügyelet.

A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog

Az intézményben iskolaorvos és ifjúsági védőnő tart rendszeres ügyeletet. Az iskolaorvos hétfőn 13:00 órától Attila utcai rendelőjében, kedden – szerdán - csütörtökön 13:00-től az intézmény területén rendel. A védőnő minden délelőtt elérhető. Rendelési idő előtt, vagy azon túl a városi ügyeletet kell igénybe venni.

Kötelező foglalkozások keretében az egészséges életmód és életvitel erősítésével, illetve az egészségkárosító szokások és szenvedélyek kialakulásának megelőzésével segítjük jogaik érvényesítését.

A munkarenddel kapcsolatos szabályok:

Kötelező (szilencium, évfolyamonként és tanulószobánként tartandó csoportfoglalkozások) és választható (korrepetálás, szakkörök, internet, filmklub, sport) foglalkozásaink vannak.

A szilenciumon a kategóriának megfelelően kötelező a részvétel.

Az "A" kategóriás a szobában tanulhat, egyéni igény szerint, a "B" kategóriás 1 szilenciumon vesz részt, a "C" kategóriás 2 szilenciumon vesz részt, míg a”D” kategóriás mind a 3 szilenciumon részt vesz. Az elsős és nulladikos tanulók, az első félévig „D” kategóriások.

A kötelező foglalkozás alóli rendszeres felmentés feltételei:

- különórai elfoglaltság, ha a tanuló megadja a felkészítő tanár elérhetőségét,

- rendszeres elfoglaltság, amely más időpontra nem helyezhető és a diák részére kötelező,

Időszakos, eseti felmentést a foglalkozást tartó nevelő engedélyezi. A felmentéseket adminisztrálni kell.

A kötelező foglalkozások a napirendben és a foglalkozások órarendjében meghatározott időben történnek.

A választható foglalkozások időpontját a nevelő és a résztvevő diákok egyeztetés után határozzák meg. Új szakkörök, diákkörök indításának igényét május végéig mérjük fel. Az igények alapján szeptemberben dönt a kollégiumvezető az indítható, választható foglalkozásokról. Ezen foglalkozásokon (pl.: kézműves kőr, főzőiskola) elkészített dolgokat a tanulók megtarthatják, illetve elfogyaszthatják.

A kollégium az MNÁMK Gimnázium órarendjét a diákok délutáni elfoglaltságát figyelembe veszi, és előnyben részesíti, amikor a kollégiumi elfoglaltságok időpontját meghatározza. Megemlékezéseket, ünnepélyeket, amit a gimnázium megtart, nem ismételünk. Kötelező iskolai elfoglaltság esetén, ha az a hétvégére esik a kollégium nyitva tart és felügyeletet biztosít.

A tanulók napirendje:

0630 Ébresztés

0700 – 0730 Reggeli

07:45– 1415 Tanítási órák asz iskolai órarend szerint.

1100 – 1500 Ebédelési lehetőség

13 - 1500 Szabadidő (kimenő)

1500 – 1730 Szilencium (tanórák)

1800 – 1845 Vacsora

1845 – 1930 Pótszilencium

2000 - Szabadidő ( kimenő )

2130 Takarodó

2200 Villanyoltás

Tanórák:

1. 150 – 1545

2. 1555 – 1640

3. 1645 – 1730

Esti fakultatív: 2000 – 2100

A kollégiumi foglalkozások között minimum 10 perc szünetet kell tartani.

Szilenciumi termekben 0., 9., 10. évfolyamos diákok 21:30-ig tanulhatnak, a 11., 12. évfolyam tanulói 22:30 óráig. A szobákban maximum 23 óráig lehet tanulni. Az esti szilenciumra a tanári szobában este 20:00 óráig fel kell iratkozni. Esti szilenciumra az első emeleti tantermekben van lehetőség, 21:30-kor a második emeleti folyosóajtók lezárásra kerülnek.

Az intézmény létesítményeinek, eszközeinek használatával kapcsolatos szabályok

A kollégiumban nevelői felügyelet mellett tartózkodhatnak a tanulók. Zárt termekben (Internet, könyvtári olvasó, kézműves szakkörszoba) nevelői engedéllyel és jelenlétében tevékenykedhetnek a diákok.

Az intézmény létesítményeinek látogatása, berendezésének, felszerelésének használata esetén mindenki kötelessége a rendeltetésszerű, kímélő használat. Amennyiben az intézmény eszközei a természetes amortizáció miatt tovább már nem használhatóak, és erre az intézmény költségvetésében keret biztosított, pótlásra kerülnek. Ha erre nincs lehetőség, és a közösség megszavazza, akkor a DT kassza terhére valósítható meg a javítás, illetve a pótlás.

A hálókban és a közös helyiségekben a tisztaság és a rend fenntartása a tagok kötelessége. A töréseket, rongálásokat jelenteni és rendezni kötelesek. A kollégium a diákok számára ágyneműt (paplan, párna), és ágyneműhuzatot biztosít.

A diákok személyi okmányuk (diákigazolvány személyi igazolvány, étkezőkártya) ellenében kaphatják meg az eszközöket (DVD, vasaló, ütők, labda, kábel, kerékpár, kulcs, stb.).

Kártérítési felelősség

Ha a tanulók a részükre átadott használati eszközökben kárt okoznak, azokat nem rendeltetésüknek megfelelően használják, és azok eltörnek, tönkremennek, akkor az okozott kárt téríteni kötelesek. (A kártételről a gondviselőt írásban értesíti a csoportvezető nevelő.) Ha a károkozó személye nem azonosítható, akkor a szoba lakói közösen kötelesek a kárt megtéríteni. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - egy havi összegének ötven százalékát,

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - öt havi összegét.

A tanulók a tanév elején étkezőkártyát és szekrénykulcsot kapnak. Ha ezek elvesznek, pótlásukról a tanulónak kell gondoskodni. A kártya pótlását a pénztártól kell kérni, míg a másodkulcsot másoltatáshoz a kollégiumvezető vagy a nevelő adja ki. A tanév befejezésekor a kulcsot le kell adni.

A tanulók rendszeres tájékoztatásának, véleménynyilvánításának formái, és rendje

A kollégiumi dokumentumokat (Pedagógiai Program, SZMSZ, MIP) elolvashatják a tanulók, szülők, az MNÁMK honlapján mindenki számára elérhető.

A DT által véleményezett és a nevelőtestület által elfogadott éves munkatervet a tanulókkal a nevelők csoportfoglalkozás keretében ismertetik, ill. a honlapon olvasható. A tanulókat érintő eseményekről (beszállásolás, térítési díj fizetése, talált dolgok, rendezvények időpontja…) a faliújságra kitett hirdetményen vagy a hangosbemondón keresztül adunk tájékoztatót. A diákokat érintő programokról, eseményekről minden nevelőtanár személyesen is tájékoztatja a diákokat, a hetente tartott tanulócsoporti órákon.

A DT döntéseit, határozatait a DT tagok ismertetik a tagsággal, de a faliújságra is kikerül egy emlékeztető.

A tanulók véleményeiket, hozzászólásaikat személyesen, a nevelőtanáron vagy a DT tagokon keresztül juttathatják el a kollégiumvezetőhöz. Nyilvánosan az évente kétszer megtartott diákfórum keretében lehet véleményt nyilvánítani.

A kollégisták jutalmazásának elvei, formái

A csoportvezető saját tanulóit, azok jó magaviseletéért, közösségért - kollégiumért végzett munkájáért, képességéhez, addigi tanulmányi eredményeihez viszonyított jobb tanulmányi munkájáért jutalmazhatja. Kategóriáját soron kívül módosíthatja, felmentheti ügyelet alól. Az ügyeletes nevelő a csoportvezető egyetértésével élhet a jutalmazás lehetőségével. A tanév során elismerésben részesített diákok, az április hónapban megtartott diákfórumon vehetik át jutalmukat.

A kollégiumi ballagás alkalmával a végzős hallgatók mindegyike személyre szóló emléket kap. A tervezet szerint a végzősök és nevelők csoportképét tartalmazó szép kivitelű kartonlapot, amelyen a nevelők és a DT által megfogalmazott „útravalók” is helyet kapnak.

A végzősök közül legalább négy tanulók külön jutalomban is részesülhetnek. A jutalmazottakra javaslatot a nevelők és a DT tesz minden év április 10-ig.

A javaslatnál figyelembe kell venni:

- a közösségért kifejtett négy éves tevékenységet,

- a szervezőmunkát,

- a sportversenyeken való részvételt és eredményességet,

- a különböző műsorokban való részvételt, szereplést,

- a jó tanulmányi eredményt,

- a kifogástalan, példamutató magatartást.

Az elbírálást, a döntést, a javaslattételt követő két héten belül meg kell hozni. A jutalmak (könyv, CD) értékét a DT határozza meg, és a DT pénztárból biztosítja azt.

A tanuló kötelességei

A kollégiumi tag kötelességeit és az azokkal kapcsolatos szabályokat a Közoktatási törvény az alábbiakban határozza meg:

- A kollégiumi tagság létrejöttével a tanulóra érvényessé válnak a kollégiumi szabályok (SZMSZ, Házirend) és azokat kötelessége betartani.

- Közreműködjön saját környezetének és a felszerelések rendben tartásában. Csütörtökön reggelre előkészíti szobájukat a porszívózásra, székeket felteszik az asztalra, padlón, szőnyegen nem hagy semmit. Péntek reggel kipakolják személyes tárgyaikat a fürdőszobából, előkészítik annak fertőtlenítését. A kollégium tanulói a tanári szobából a számukra előre kijelölt napokon elkérik a porszívókat, saját szobájukat kiporszívózzák. Igény szerint a meghatározott naptól függetlenül is takaríthatják saját szobáikat.

- Betartsa a kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét. A törvényben meghatározott dohányzási tilalmat betartsa. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. A balesetet az ügyeletes nevelőnek azonnal jelentenie kell.

- Tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének. Vegyen részt a kötelező és választott foglalkozásokon. Felkészülési időben ( szilencium ) törekedjen a minél jobb teljesítményre. Ne zavarja társait a tanulásban ( magnó, mobiltelefon használata tilos ).

- Vegyen részt a rendezvényeken, azok előkészítésében, lebonyolításában.

- A kollégium nevelőinek, alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.

- A jogai gyakorlásához szükséges információkkal kapcsolatos szervezett tájékoztatásokon részt venni.

- Mások személyes adatait tiszteletben tartja, és azt semmilyen formában nem adhatja tovább

A tanuló kötelessége ezen kívül, hogy:

 részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon;

 eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének;

 életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában;

 megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait;

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült;

 megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit;

 az iskola, kollégium vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

 megtartsa az iskolai, kollégiumi szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat

Térítési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok

A kollégista napi háromszori étkezésért fizet, a Baja városi önkormányzat által rá meghatározott összeget. A díjat havonta tanítási napokra számítva a hónap második hétfőjén készpénzben vagy átutalással kell a pénztárnak megfizetni. A kedvezményre jogosultak igazolásaikat a kollégium igazgatójának nyújtják be, aki ezt továbbítja a gazdasági hivatal felé. Elbírálás után a pénztár már a kedvezményes díjjal állítja ki a számlát. A kedvezményre jogosultságot a törvényi előírások alapján állapítja meg a titkárság. Kedvezményes, 50%-os térítési díjat igényelhetnek azok a tanulók:

- akik nagycsaládban élnek

- tartósan betegek vagy sérültek

- az állandó lakhely szerinti önkormányzat a családot rendszeres szociális támogatásban részesíti

Nagycsaládos állapot esetén a diák szüleinek egy igazolást kell kitölteniük, valamint be kell nyújtani a testvér gyermekek iskolalátogatási bizonyítványát, nappali rendszerű felsőoktatásban való részvétel esetén a hallgatói jogviszonyt tanúsító igazolást, vagy az óvodai elhelyezést igazoló tanúsítványt. Ha van olyan testvér aki még nem éri el az óvodai elhelyezéshez szükséges életkort, akkor a születési anyakönyvi kivonat másolatát kell benyújtani.

Tartósan beteg, vagy sérült diák esetén az Államkincstártól kapott igazolást kell benyújtani.

Az önkormányzattól kapott támogatás esetén, az erről szóló határozat kerül benyújtásra.

Ha a tanuló távolléte miatt az étkezést nem veszi igénybe, az ügyeletes nevelő a pénztárnak jelenti és azt az összeget a következő havi számlán jóváírja. Ha a befizetett napokon túl a tanuló plusz napon (például hétvégén kötelező foglalkozás miatt) is igénybe vette az étkezést, akkor a következő havi díjhoz hozzáadja azt a pénztár.

A kollégistákra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és az alkalmazás elvei

A csoportvezető saját tanulóira vonatkozóan fegyelmező intézkedéssel élhet. A tanuló fegyelmezetlensége, házirend megsértése, kollégium rendjének be nem tartása, tanulmányi eredmény romlása esetén saját hatáskörben intézkedhet. Fegyelmező intézkedések lehetnek a következők: tanulót pótszilenciumra kötelezni, kategóriáját soron kívül módosítani, kimenőjét csökkenteni vagy megszünteti. Portaszolgálatra való beosztás, szintén fegyelmező eszköz lehet, illetve a szobacsere elrendelése is.

Ügyeletes nevelő a fegyelmezetlen tanuló csoportvezetőjével egyeztetve élhet a fegyelmező intézkedéssel. A fegyelmezetlenségek, és a fegyelmező intézkedéseket a nevelői feljegyzésben nyilván kell tartani, hogy a notórius rendetlenkedés kimutatható legyen. A nevelőtanár először szóban, majd később írásban is figyelmeztetheti a tanulót. Írásbeli figyelmeztetés utáni bármilyen negatív magatartási probléma már a fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után

A dohányzással kapcsolatos vétségek:

A kollégium egész területén diákoknak tilos a dohányzás. A 18. életévüket betöltött diákok az Intézmény területén kívül rágyújthatnak.

Szankciók:

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

Írásbeli figyelmeztetés utáni bármilyen negatív magatartási probléma már a fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

A házi- és napirend szándékos megsértéséért kiróható büntetőpontok:

Kollégiumunkban 2003-2004-es tanévtől kezdve pontrendszert vezettünk be. A rendszer célja, hogy segítségével a szabályokat betarttassuk, a fegyelmet fent tartsuk. Az itt felsorolt vétségek tájékoztató jellegűek. Azon tanulók ellen, akik az általánosan elfogadott társadalmi normákat megsértik, az együttélés szabályait nem veszik figyelembe, kötelességeiket nem teljesítik, fegyelmi eljárás indítható. Meghatározott vétségekért a konkrét pontszámot a csoportvezető határozza meg, vitás esetben a tantestület konszenzussal dönt.

Takarodó utáni vétségek: 1-3 pont

Késés: 1-3 pont

Fegyelmezetlen magatartás: 1-3 pont

Szobarend: 1-3 pont

Tiltott helyen tartózkodás: 1-3 pont

Engedély nélküli távozás, távol maradás: 3-5 pont

Dohányzás: 5-8 pont

Alkoholfogyasztás: 5-15 pont

Kábítószer birtoklása, használata: 20 pont

Tiszteletlen magatartás: 3-5 pont

Kötelező foglalkozásokról való igazolatlan hiányzás: 2 pont

Szilenciumról való igazolatlan hiányzás: 2 pont

Közösség nyugalmának megzavarása: 3-5 pont

Jelzés nélküli hazautazás: 5 pont

Lopás 20 pont

Az adott pontok mértékét a nevelő az eset súlyosságát mérlegelve határozza meg.

Aki eléri a 20 pontot, az ellen fegyelmi eljárás indul. A fegyelmi eljárás végeredménye megrovás, szigorú megrovás, vagy a kollégiumból való kizárás lehet. Fiú tanuló, lány tanuló szobájában, és lány tanuló fiú tanuló szobájában nem tartózkodhat. Ha mégis megtörténik, és takarodó előtt a vétkesek 5-10 pontot kapnak büntetésül. Amennyiben takarodó után történik, a tanulók ellen fegyelmi eljárás indítható.

Pontok törlése:

Pozitív változás, megfelelő magatartás, a közösségért végzett munka, környezetének folyamatos rendje, sporttevékenység, stb. esetén bizonyos pontszám törölhető. A büntetőpontok csökkentéséről a csoportvezető nevelőtanár dönt, a kollégiumvezetővel történt konzultáció után. A büntetőpontok száma a megkapásuktól számítva egy hónapig nem törölhetők, illetve csökkenthetők. A büntetőpontok a tanév végén lenullázódnak.

A fegyelmi eljárás szabályai

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetések a következők lehetnek:

a) megrovás,

b) szigorú megrovás,

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,

d) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,

e) kizárás

A fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, mely az operatívabb munka érdekében kijelölhet egy fegyelmi bizottságot. A fegyelmi eljárás szabályait a Köznevelési Törvény 58 §-a szabályozza.

A bizottság tagjai az eseményt felfedő tanár és az ügyben nem érintett nevelők. A bizottság tagjainak száma legyen páratlan, hogy a döntéshozatalt ez segítse.

A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói magatartás

Az MNÁMK Kollégiumának diákjaira tanítási időszakban, a Házirendben foglalt szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az intézmény területén tartózkodnak-e. Diákjaink a kollégiumon kívüli foglalkozások, tevékenységek során is kötelesek betartani a Házirendbe foglaltakat. Amennyiben intézménytől távol a szabályokat megszegik, az fegyelmező intézkedések meghozáatalát vonhatja maga után.

A kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás

Kollégiumunk diákjaira, a kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, kollégiumon kívüli rendezvényeken is a Házirendben foglalt szabályok vonatkoznak. Kötelesek úgy viselkedi, ami méltó az intézmény szellemiségéhez, és hírnevéhez.

Záró rendelkezések

A Házirend a kihirdetést követően lép hatályba és visszavonásig érvényes.

A Házirendet a tanév megkezdését követően 4 héten belül át kell tekinteni és határozni kell, hogy jogszabályi változás, nevelői vagy DT javaslat alapján szükséges-e a módosítása.